Meny
Du er her:Hjem>Om oss>LOVVERK FOR KABB – VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN 2016

LOVVERK FOR KABB – VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN 2016

Publisert 20.06.2016
VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 16.06.2016

Spesifisering av begreper:

Synshemmede – blinde og svaksynte

Lesehemmede – mennesker som ikke kan lese vanlige bøker grunnet dysleksi, fysisk funksjonsnedsettelse, muskelsvinnsykdommer el. lign. 

§ 1 FORMÅL                                                      

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede, ved å:

a) skape møtepunkter som gir økt selvtillit, bidrar til gjensidig vekst og utvikling, og setter den enkelte bedre i stand til å delta aktivt i samfunns- og menighetsliv.

b) gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for målgruppen.

c) påvirke samfunnet, og særlig kristne menigheter og organisasjoner til å gjøre sine tilbud universelt utformet og legge til rette for at syns- og lesehemmede blir aktive deltakere.

Verdigrunnlaget er den felles kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse. Virksomheten sikter mot å formidle verdien av kristen tro.

 

Syns- og lesehemmede kan tegne medlemskap i KABB. Familiemedlemmer som er oppført på samme adresse som syns- og lesehemmede medlemmer kan tegne familiemedlemskap. Nære pårørende (familie som står i nær relasjon eller verge) til syns- og lesehemmede kan også tegne medlemskap.

Andre som er interessert i KABBs arbeid kan bli støttemedlemmer.

§ 3 GENERALFORSAMLINGEN                                                  

Generalforsamlingen er KABBs høyeste myndighet. Generalforsamling avholdes hvert tredje år i perioden mai - august. Tid og sted for generalforsamlingen bestemmes av Landsstyret. Ordinær generalforsamling kunngjøres for medlemmene minst 4 måneder på forhånd.

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 måneder før generalforsamlingen. Saksdokumenter gjøres kjent for medlemmene 1 måned før generalforsamlingen.

Godkjent protokoll skal foreligge senest 4 uker etter generalforsamlingen.

Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett på generalforsamlingen.

Valgte representanter av Landsstyret eller lokale foreningers styrer, som ikke er medlemmer, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på generalforsamlingen. Alle tillitsvalgte i organisasjonen skal være bekjennende kristne.

Generalforsamlingen ledes av valgte dirigenter, og valgte referenter fører protokoll.

På generalforsamlingen behandles følgende saker:

a) Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen.

b) Godkjenning av innkalling og saksliste

c) Regnskap for de tre foregående år legges frem til orientering. Budsjett for inneværende år legges frem til orientering.

d) Godkjenning av Landsstyrets melding for siste treårsperiode.

e) Retningslinjer og planer for den fremtidige virksomheten.

f) Fastsettelse kontingenten for medlemskap, familiemedlemskap og støttemedlemskap.

g) Valg av landsstyre på fem medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, fjerde styremedlem, femte styremedlem samt tre varamedlemmer.

h) Valg av valgkomité på tre medlemmer samt et varamedlem.

i) Andre saker til behandling.

Avgjørelse på generalforsamlingen skjer med alminnelig flertall når disse lover ikke bestemmer noe annet. Alle avstemninger skal skje ved navneopprop, bortsett fra valg som skjer skriftlig.

Generalforsamlingen kan vedta annen voteringsmåte

 

Ekstraordinær generalforsamling kalles sammen når Landsstyret finner det nødvendig, eller når minst 25 prosent av medlemmene krever det.

Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres for medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen finner sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker den er kalt sammen for, og foretar de valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

Protokoll skal utferdiges og vedtas før møtet heves.

Landsstyret skal lede KABBs arbeid mellom generalforsamlingene. Det påligger Landsstyret å forberede de saker som skal legges frem for generalforsamlingen.

Landsstyret skal arbeide for å gjøre KABBs tilbud kjent og tilgjengelig for syns- og lesehemmede.

Landsstyret har fullmakt til å kjøpe, selge og pantsette fast eiendom. Organisasjonen tegnes av generalsekretær og Landsstyrets leder i fellesskap.

Landsstyret vedtar budsjett og regnskap.

Landsstyrets leder og nestleder må være syns- eller lesehemmet medlem.

Alle Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer velges på hver generalforsamling.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene valgt av generalforsamlingen er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Syns- og lesehemmede medlemmer må ha flertall i Landsstyret.

Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg. Vedtakene i arbeidsutvalget må godkjennes av Landsstyret.

 
KABBs medarbeidere ansettes av og står ansvarlige overfor Landsstyret. Generalsekretær forbereder saker for Landsstyret og deltar på Landsstyrets møter med tale- og forslagsrett. Generalsekretær plikter å holde Landsstyret løpende orientert om virksomheten. Intet tiltak av betydning kan settes i gang uten Landsstyrets godkjenning. KABBs fast ansatte medarbeidere har rett til å velge en fast representant til Landsstyret. De ansattes tillitsvalgte møter i Landsstyret med tale-, forslags- og stemmerett. De fast ansattes representant velges for ett år om gangen med personlig varamedlem. Generalsekretær kan ikke velges som ansattes representant. Ansatte i KABB må arbeide i tråd med § 1.
 

Lokalforeninger kan søke landsstyret om tilslutning til KABB, og har de rettigheter og plikter som framgår av disse lovene, eller som generalforsamlingen eller landsstyret vedtar. Foreningene skal arbeide i samsvar med organisasjonens formål (jf §1), og bruken av innsamlede midler skal gjenspeile dette.

Foreningene skal ha årsmøter, der alle KABBs medlemmer bosatt i foreningens arbeidsområde har stemmerett.

På årsmøtene velges det et styre, som består av minst tre personer. Flertallet i styret må være medlemmer i KABB.

Videre behandler årsmøtene årsmelding og regnskap for foreningen. Disse dokumentene sendes KABBs administrasjon.

 

§ 10 LOVENDRINGER

Forslag til endringer av disse lover skal sendes KABBs landsstyre innen utgangen av året før generalforsamlingen.  Vedtak om lovendring krever 2/3 flertall.

 

Forslag om oppløsning av KABB må fremmes gjennom Landsstyret som forbereder og fremmer saken for generalforsamlingen. Forslaget forelegges medlemmene til uttalelse. Forslag om oppløsning må være tilrådd av et enstemmig landsstyre. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall på to påfølgende ordinære generalforsamlinger. Organisasjonens midler skal i tilfelle oppløsning avsettes til arbeid blant syns- og lesehemmede i samsvar med disse lovers formålsparagraf.

 
LOVVERK FOR KABB – VEDTATT AV GENERALFORSAMLINGEN 2016
 
Tips en venn

Kontakt KABB

Telefon: 69 81 69 81
Epost: kabb@kabb.no

Powered by Cornerstone