Salum Kashafali

Salum Kashafali med gullmedalje fra para VM