Salum Kashafali

Salum Kashafali me gullmedalje fra para VM.

Salum Kahsafali viser sin gullmedalje fra 100 meter sprint, para VM.