En mann sitter i en rullestol foran en prekestol i en kirke

Arbeider mot barrierer for deltakelse

Den norske kirke oppretter råd for personer med funksjonsnedsettelser for å sikre god prioritering i arbeidet med å fjerne hindringer i møte med kirken. I morgen, fredag 24. november, er første møte.

Pressemelding fra Den norske kirke sendt ut via NTB

–Dette rådet kan bidra med vurderinger, kompetanse, erfaringer og refleksjon som er nødvendig for at kirken kan ivareta behovene for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dessuten handler det om forståelsen av hva det vil si å være kirke. Kirken må la teologi og tro preges av erfaringen til den som har møtt terskler og stengte dører, både bokstavelig og i overført betydning. Denne erfaringen må bli en ressurs for kirken, sier kirkerådsleder Gunleiksrud Raaum.

De 11 faste medlemmene skal bidra med viktige brukerperspektiver og fagkunnskap om funksjonshemmedes forhold. Videre skal de peke på løsninger som styrker likestilling og muligheter for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet for alle. Rådet vil gi innspill til saker til Kirkerådet, Kirkemøtet og Ungdommens kirkemøte. Kirkemøtet er det øverste valgte organet i Den norske kirke.

Handlekraft mot etterslep 

Rådet har bred brukerrepresentasjon, og favner ulike grupper funksjonshemmede. Døvekirken og KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) er begge invitert til å være med, og de har forventninger til hva som skal komme ut av arbeidet.

Generalsekretær Øyvind Woie i KABB mener det haster:

–Den norske kirke har et stort etterslep innenfor universell utforming. Funksjonshemmede møter mange barrierer for både deltakelse og som ansatte. Det er stort behov for kunnskap og opplæring. Vi i KABB bidrar i dag aktivt og ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til at kirken lykkes med å nå målet om å være en kirke for alle, sier Woie.

Døveprost Linda Berntzen Bhull i Døvekirken håper på enighet og handlekraft.

–Vi håper at rådet arbeider fram et tydelig mandat, som de kan enes om. Vi forventer også at rådet sammen kan fremheve synspunkter og behov som videre vil bli tatt på alvor av kirken. Døvekirken er et nettopp et eksempel der det er lagt til rette for et tegnspråklig miljø innenfor kirken, sier hun.

Organisasjonene som har representanter i rådet er

I tillegg sitter medlemmer med særskilt kompetanse fra henholdsvis VID vitenskaplige høgskole, UiT Norges arktiske universitet og en ansatt fra Den norske kirke.

Oppstartsmøtet foregår kl. 09-16 fredag 24. november på Kirkens hus i Oslo, i Rådhusgata 1-3.