Flyfoto av KABBhuset i Askim.

Landsstyret gjør endringer i KABB

KABB står ved et veiskille. Organisasjonens generalforsamling staket i 2019 og 2023 ut en ny kurs for å oppfylle formålsparagrafen. KABBs landsstyre har de siste fem årene gjennomgått ulike sider ved organisasjonen og nå kommer endringene.

KABB skal bevege seg nærmere brukere og medlemmer, både fysisk og kunnskapsmessig.

Vi skal styrke kompetansen innen synstap og leseutfordringer slik at vi kan tilby mer rådgivning, støtte og tilrettelegging til målgruppene våre og bidra med vår kunnskap i et tettere samarbeid med alle deler av Kirke- og Kristenorge. Vi faser ut drift av lydstudioer og tekniske kompetanse, og skal bygge mer kunnskap om sansetap og leseutfordringer.

Utfordrende økonomi

Vår økonomi er sårbar og påvirkes av samfunns-, kirke- og personlig økonomi. KABB må jobbe hardt med å sikre seg bedre rammebetingelser og for å være en profesjonell og relevant samarbeidspartner. De siste årene har KABBs økonomi blitt «reddet» av testamentariske gaver. Resultatet for 2023 viser et underskudd på 1,3 millioner.

Endrede behov

KABBhuset i Askim ble bygget i 1987 og er på 705 kvadratmeter. Den gang var det behov for store arealer til å produsere og pakke lydkassetter og cd-plater. Dette arbeidet er i stor grad digitalisert og gjøres utenfor huset, lokalene er alt for store for å huse våre ansatte, huset vil kreve vedlikehold og opprusting, og mye strøm til oppvarming, lydstudiodelen er lite brukt og er utdatert.

Med bakgrunn i dette har landsstyret gjort flere store valg og viktige vedtak. Styret mener KABB må forvalte sine ressurser, kapital og krefter på en ansvarlig måte for å få til en bærekraftig og langsiktig utvikling av organisasjonen.

Salg av eiendommer

Landsstyret har blant annet vedtatt å realisere kapitalen som finnes i eiendommen Skogveien 22 i Askim ved å selge denne. Styret har, som årsmøte i Foreningen Midtun, bestemt at feriestedet Casa Montana i Spania skal selges. Landsstyret har utredet de økonomiske og praktiske forholdene rundt eiendommene og kommet til at det ikke er behov for dem for å nå våre mål.

Styret mener salgene vil bidra til å gi en økonomisk ryggrad til å kunne investerer og iverksette planene om å utvikle og styrke KABBs posisjon som interesseorganisasjon for at synshemmede og personer med leseutfordringer skal ha rett til å utøve sin tro og delta i kirke og fellesskap.

Flytter hovedkvarteret

Vi skal bli mer tilgjengelige og etablere en bedre dialog med våre medlemmer og brukere.

For å realisere dette må vi samarbeide tettere med trossamfunnene, organisasjoner for funksjonshemmede, andre kristne organisasjoner og fagmiljøer innen syns- og lesefeltet

Landsstyret mener vi har bedre muligheter til dette ved å flytte organisasjonens hovedkontor til Oslo og bli en del av «Kirkens hus», som rommer svært mange sentrale kirkelige organisasjoner inkludert Norges Kristne råd og Samarbeidsrådet for tro og livssyn. «Kirkens hus» gir i tillegg til kontorer tilgang til møterom og kurslokaler.

Flere endringer berører hverdagen

Styret har – i tråd med medlemmenes vedtak på generalforsamlingene – gjort vedtak som påvirker arbeidsoppgaver og bemanning, på kort og lang sikt.

  • Det er vedtatt nye kunnskaps- og kompetansemål for de som skal være ansatt i KABB fremover. Fokuset på synstap og leseutfordringer, og tilrettelegging og tilgjengelighet skal styrkes.
  • Kommersielle oppdrag for eksterne kunder er avsluttet grunnet lite lønnsomhet.
  • KABB har investert i ny kunnskap og systemer for innsamling og fundraising.
  • Regnskap for KABB er satt ut til KNIF regnskap.
  • Organisasjonen har inngått avtale om innlesning og produksjon av lydbøker hos en profesjonell aktør i Oslo som har omfattende kunnskap og erfaring med tilrettelegging av bøker for våre målgrupper.
  • Samarbeidet med Nasjonalbiblioteket er styrket. Alle boklånere hos Tibi -Bibliotek for tilrettelagt litteratur, kan nå låne alle bøker produsert av KABB.
  • Alle tilrettelagte aviser, blader og magasiner produseres ved hjelp av automatisert talesyntese i samarbeid med Tibi – Bibliotek for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket.

Endringer i staben

Som et resultat av endingene som er nevnt over faller flere større arbeidsoppgaver vekk i KABB.

Dette gjelder også arbeidsoppgaver knyttet til leiekopiering til CD og kommersielt lydboksalg på CD, som er redusert de siste årene.

Salg av KABBhuset gjør også at vi ikke lenger eier våre egne lydstudioer. De siste årene har vi også gjort stadig flere innlesninger utenfor KABBhuset.

Resultatet for 2023 viser et underskudd på 1,3 millioner. Dette er i hovedsak nedgang i salgs- og gaveinntekter. Dette er også med i styrets vurderinger om å tilpasse størrelsen på organisasjonen til økonomien.

Landstyret har gitt generalsekretær fullmakt til å foreta en omorganisering og en nedbemanning i KABB. Antall årsverk i organisasjonen reduseres med 2,05 stillinger fra 1. august 2024. Stillingene som blir borte er: En 100 prosent stilling knyttet til teknisk produksjon, en 80 prosent stilling knyttet til kontor og adminstrasjon og en 25 prosent stilling som i dag er rengjøringshjelp.

Styret er klar over de alvorlige følgene dette får for de ansatte dette berører og beklager dette. Landsstyret mener dette er et av flere nødvendig grep for å sikre virksomhetens videre utvikling og fremtid.