Elisabeth Torp

Åpenhet og samarbeid i kampen mot overgrep

– På Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep, er vi glade for det initiativet som KABB har tatt overfor oss med ønske om og spørsmål om samarbeid.

Dette sier Elisabeth Torp, daglig leder ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep. KABB ønsker å ha en løpende dialog med Ressurssenteret for på den måten å ivareta synshemmede som har opplevd grenseoverskridende adferd.

#metoo har vært en grasrotkampanje på sosiale medier. Hva tenker du rundt den oppmerksomheten denne kampanjen har skapt rundt uønsket seksuell oppmerksomhet?

– Vi sier ofte at det eneste som hjelper mot seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd er åpenhet. #metoo har bidratt til mer åpenhet og opplevelse av støtte til å fortelle om sine egne ubehagelige og vonde erfaringer. Samtidig synliggjør #metoo også viktigheten av å sørge for trygge rom for formidling av seksuelle krenkelseserfaringer, sier Torp.

Har kampanjen hatt noe å si for Kirkelig ressurssenter sitt arbeid?

– Vi har blitt minnet på at seksuell trakassering og seksuelle overgrep har noe til felles og noe som er forskjellig. Det handler om makt og å misbruke makt når seksualiserte hendelser skjer mot et menneskes vilje. På Ressurssenteret har vi blitt opptatt av at ulik alvorlighetsgrad får forskjellige konsekvenser for den utsatte og krever også ulik reaksjon. Men nulltoleranse og behov for støtte gjelder uansett hva slags seksualisert hendelse.

Ranveig Bredesen i KABB og Unn Ljøner Hagen i blindeforbundet har kommet med innlegg som sier noe om hvordan det er å føle seg som blink eller fritt vilt når en går med hvit stokk. Hva tenker du om det?

– Synshemmede har mer sårbarhet og risiko for å bli utsatt for både seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd enn mennesker som ser. På Ressurssenteret har vi de seneste årene blitt opptatt av den doble sårbarheten som er knyttet til f.eks. funksjonsnedsettelse eller andre forhold som knytter personen til en minoritet. Det er også dobbelt grovt og dobbelt uakseptabelt når den doble sårbarheten utnyttes, slik nå flere synshemmede forteller om. Vi som vet at det skjer, har et stort ansvar for å forhindre og avdekke slike situasjoner, og støtten til den enkelte er ofte hele forskjellen.

Hvilken rolle kan Kirkelig ressurssenter ha med tanke på arbeid for å ivareta en utsatt gruppe som synshemmede?

– Vi er et ressurs- og kompetansested for alle kirkelige miljøer i Norge, inkludert KABB som interesseorganisasjon og kristent fellesskap for synshemmede. For KABBs medlemmer som for alle andre med krenkelseserfaringer og kirkelig tilknytning, er vi et sted for samtale og støtte. Vi har kunnskap om seksuelle overgrep og krenkelser generelt og det særlige som gjelder når det skjer i en kristen sammenheng. Vi trenger å lære mer om minoriteten synshemmedes spesifikke situasjon og behov.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996, som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker. Med Ressurssenteret ønsker kirken å bidra til arbeidet med å hele enkeltmenneskers skader etter overgrep og hjelpe dem med å finne gode måter å leve med det vonde som har skjedd, så vel som å forhindre og forebygge at nye overgrep og krenkelser skjer i kirke og samfunn.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er:

– et nasjonalt diakonalt kompetansesenter for kirkesamfunnene og de kristelige organisasjonene i Norge.

– et kirkelig møte- og samtalested for kvinner og menn som har vært utsatt vold og seksuelle overgrep med særlig vekt på relasjonsbyggende tiltak.

Les også:

Jeg er blind, ikke fritt vilt, av Ranveig Bredesen

Blinde er ekstra sårbare

Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep, hjemmeside