Årsmøte i Agder

Sammendrag

Innkalling til årsmøte, årsmelding og vedtekter for årsmøtet til Agder forening av KABB

Det er årsmøtetid og her finner du innkalling til årsmøtet i Agder. Under ligger også årsmelding og to utkast til vedtekter. Velkommen på årsmøte!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 / 2024

Det innkalles til årsmøte i KABB Agder lokalforening den 04.04.2024 i peisestua i Lund menighetshus, Marviksveien 5. klokken 18.00. Påmelding til Inger Anne Ilebekk sms: 90114513

Saksliste

1. Navneopprop

2. Åpning v/Inger Anne

3. Godkjenning av innkalling

4. Valg av dirigent

5. Valg av referent

6. Valg av tellekorps

7. Valg av 2 protokollunderskrivere

8. Godkjenning av årsmelding

9. Godkjenning av regnskap

10. Innkomne saker fra medlemmer

11. Saker fra styret

12. Valg

Innkomne saker fra medlemmene må være styret i hende innen 22.03.2024.

Årsmelding for Agder Lokallag av KABB 2023 – 2024

Styret har bestått av:
Leder: Inger Anne Ilebekk.
Sekretær: Grete Skoland Kaspersen.
Styremedlemmer: Marianne S. Reinsnes , Cathrine Ahlsen og Torbjørg Thorsen. Varamedlemmer: Hanna Stiansen og Jørgen Søvisdal.
Kasserer: Lars Asbjørn Ilebekk
Revisor: Inger Slang, KABB

Valgkomite
Leder: Kirsten Sundbø
Wenche Kristensen og
Varamedlem: Inger Watne.

• Januar
Konsert 15.01.2023 med komponist og pianist Wolfgang Plagge.
Øyvind Woie introduserte musikeren.
Blåkorset stilte med ledsagere.
Det ble solgt 60 billetter til konserten.

• Mars
Årsmøte 02.03.2023 i Lund Menighetshus kl. 18.30.
Dirigent: Øyvind Woie
Referent: Grete Skoland Kaspersen
Tellenemnd: Wenche Kristensen

Protokollunderskrivere: Cecilie Wendelborg og Jørgen Søvisdal

Inger Anne ønsket velkommen. Styret hadde bedt generalsekretær Øyvind Woie om å være dirigent – noe han var glad for. Han ga oss informasjon om KABB, og han holdt andakt. Det var 28 personer til stede på årsmøtet.

o Saker til årsmøtet
 Sammenslåing av Aust-Agder Vennelag og Vest-Agder lokallag:
Det ble gjort et historisk vedtak på årsmøtet med at Vest-Agder lokallag og Aust-Agder vennelag av KABB slo seg sammen til ett lokallag. Nå heter det Agder lokallag av KABB.
Maten var pizza fra Peppes, brus, kaffe, te og Twist.

o Konsert i Kristiansand Domkirke 12.03.2023 kl. 18.00
Konserten denne gang var ved organist Ulf Nilsen og klarinettist Georg Reiss – introdusert av Øyvind Woie.
Blåkors stilte med vakter denne gangen også.
Det ble solgt 90 billetter denne gangen.

• April

o Medlemsmøte 19.04.2023 kl 17.00 i Arendal – Blindeforbundets lokaler
Det ble holdt andakt av Tor Marius Gauslaa. Det var 20 påmeldte til dette møtet. Møtet ble ledet av Torbjørg Thorsen.
Det ble servert rundstykker, kaffe og te.

o Kortreist 23.04.2023 i Kristiansand Domkirkes menighetshus kl. 15.30
Inger Anne ønsket velkommen.
Øyvind Woie hadde en orientering om KABBs arbeid. Etter det satt KABBs medlemmer i grupper og hadde workshop. Det kom mange forslag og temaer om aktiviteter som jobber videre med.
Vi var 30 personer til stede på kortreist.
Vi spiste asiatisk mat fra Lotus med brus, kaffe, te og twist.
Deretter gikk vi til Kristiansand Domkirke for

o Forestillingen «Mitt Narnia» som startet kl. 18.00
Øyvind Woie ønsket velkommen
Kunstnerne fra fortellerne Hege Finnseter og Kurt Ove Mæland. Disse hadde også laget manus til forestillingen.
Det kom 60 personer til forestillingen.
Denne gang var også Fædrelandsvennen til stede, og journalisten intervjuet kunstnerne.

o Styremøte 30.04.2023 hjemme hos Marianne Schill Reinsnes.

o Styremøte 11.05.2023 i Lund Menighetshus kl. 16.00

o 11.05.2023 Bokbad i Lund Menighetshus
Bibliotekar Heidi Vestbye fra KABB ledet bokbadet. Forfatter Paul Leer Salvesen var invitert til å snakke om sitt forfatterskap, og han ga oss noen smakebiter fra noen av bøkene sine som også var lest inn på Lydhør og NLB.
Det var 23 personer til stede på bokbadet.
Serveringen besto av gjærbakst, kaffe og te.

• Juni

o Samling i bunn på Dannevig Folkehøgskole 09.-11.06.2023
Styret var også representert på organisasjonskurs som ble holdt av KABB sentralt i Drammen. Styret var representert ved Inger Anne Ilebekk, Grete Skoland Kaspersen og Marianne Schill Reinsnes.
Inger Anne og Grete hadde et innlegg der de fortalte om synstolket kirkevandring og konsertene som var arrangert i Kristiansand.

• August

o Styremøte 21.08.2023 kl. 18.00

• September

o Gudstjeneste i Øvrebø Kirke
Her var Inger Anne og informerte om KABBs arbeid. Kollekten den søndagen gikk til KABB.

o Medlemsmøte 19.09.2023 i Blindeforbundets lokaler i Arendal kl. 17..00
Det var besøk av generelsekretær Øyvind Woie fra KABB sentralt. Han ga god informasjon om KABBs arbeid og om nye prosjekter som KABB jobber med. Han holdt også andakt. Det va 19 personer til stede på dette møtet.
Serveringen besto av rundstykker, kaffe og te.

o Temakveld i Lund Menighetshus den 28.09.2023.
Denne kvelden fikk vi besøk av Geir Ålien som fortalte om sitt liv og delte egne dikt. Det var 13 personer til stede på dette møtet.
Serveringen besto av rundstykker, kaffe, te og twist.

• Oktober

o Jubileumsfest 19.10.2023 i Lund Menighetshus kl. 18.00 – feiring av KABBs 90 års jubileum
Tema for kvelden var «Ting vi tar for gitt».
Odd Østby fortalte om sin barndom i Etiopia og om blindhet, yrkesliv og sin egen podkast.
Øyvind Woie hadde lydshow med tilbakeblikk på KABBs historie gjennom 90 år.
Vi fikk besøk av varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad. Hun hadde sitt første møte som varaordfører. Hun overrakte blomster fra Kristiansand kommune til KABB v/leder Inger Anne Ilebekk.
Odd Martin Baanrud underholdt med 2 sanger og ble akkompagnert av Kari Undeland fra KABB.
Menyen var pizza fra Peppes brus, te og kaffe. Det var også gode kaker som var hjemmelaget. Og så var det gratis lodd som lå under hver tallerken. Fine gevinster so Torgunn Synnøve Ilebekk hadde laget.
Det var frivillig kollekt, og det kom inn kr. 1.000.
Det var 50 personer til stede på festen.

Komite for festen har bestått av
Inger Anne Ilebekk
Odd Martin Baanrud
Marianne Schill Reinsnes
Kari Kvernhusengen Undeland (KABB sentralt).

o Bibelfordypning
Agder Lokallag av KABB hadde lyst til å gi medlemmene et ekstra tilbud denne høsten. Det ble bibelfordypning i Markusevangeliet, og det ble fordelt på 2 lørdager.

o Første samling om Markusevangeliet 21.10.2023 i Lund Menighetshus
Grete og Hilmar Kaspersen ledet fordypningen. Det ble også gruppesamtaler rundt det vi hadde fordypet oss i.
8 personer deltok på fordypningen.
Det ble servert wraps, mineralvann, kaffe og te.

• November

o Lørdag 11.11.203 var det 2. samling om Markusevangeliet
«Kurset» varte fra kl. 11.-15.
11 personer deltok denne gangen. De fleste var også representert forrige gang. Serveringen var sandwich, kaffe, brus og te.

o Styremøte hjemme hos Marianne i Søgne

o Medlemsmøte 21.11.2023 i Blindeforbunets lokaler i Arendal kl. 17.00
Andakt ved Tor Marius Gauslaa, sang og fellesskap.
Serveringen var rundstykker, kaffe og te.

• Desember

o Julemøte 07.1.2023 i Lund Menighetshus kl. 18.30.
Vi fikk besøk av Yngve Stiansen som holdt en andakt.

Kristiansand, 07.12.2023

Inger Anne Ilebekk Marianne Schill Reinsnes
Leder Styremedlem

Styret i Agders forslag til Vedtekter for Agder Lokallag av KABB:

§1. Formål
Agder Lokallag av KABB skal bidra til å fremme KABBs formål, slik det er uttrykt i organisasjonens formålsparagraf, i Agder.
Lokallaget skal spesielt skape nettverk og møteplasser for KABBs medlemmer, og- så langt man kan – bidra til å gjøre KABB kjent i området.

§2. Organisatorisk tilknytning
Agder Lokallag av KABB er tilsluttet hovedorganisasjonen KABB og skal være godkjent av KABBs landsstyre.

§3. Medlemmer
Alle som støtter lokallagets og KABBs formål kan være medlemmer av laget.

§4. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.
Likevel skal leder og nestleder alltid velges blant personer med synsnedsettelse, lesevansker og/eller dysleksi. Disse skal også utgjøre styrets flertall.

§5. Kontingent
Medlemmer med stemmerett må være medlemmer av KABB sentralt. Det kreves ikke inn egen kontingent for å delta i lokallaget.
Godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§6. Årsmøte
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§7. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
• Behandle årsmelding
• Behandle regnskap i revidert stand
• Vedta lokallagets budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Velge:

a. Styremedlemmer
• Det velges 3-5 styremedlemmer og inntil to varamedlemmer, hvor flertallet alltid skal velges blant personer med synsnedsettelse, lesevansker eller dysleksi.
• Årsmøtet kan vedta eget valg på leder, ellers konstituerer styret seg selv.
• Styremedlemmer kan ikke samtidig være medlem av landsstyret og styret i lokallaget.

b. Valgkomite
• Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem.
• Medlemmer av styret kan ikke samtidig sitte i valgkomiteen.

§8. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§9. Styret
Lokallaget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets bestemmelser
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
• Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
• Representere lokallaget utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§10. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§11. Oppløsning
Oppløsning av lokallaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal ev midler som lokallaget disponerer tilfalle hovedorganisasjonen.

KABBs landstyres vedtekter for Agder forening av KABB

§ 1 Formål
Agder forening av KABB skal bidra til å fremme KABB sitt formål, slik det er uttrykt i organisasjonens formålsparagraf, i Agder. Foreningen skal skape nettverk og møteplasser og bidra til å gjøre KABB kjent.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Agder forening av KABB er tilsluttet hovedorganisasjonen KABB og skal være godkjent av landsstyret i KABB.
KABB bistår foreninger/lokallag som ønsker det med enkel regnskapsførsel og revisjon.

§ 3 Medlemmer
Alle som ønsker å delta i, eller å engasjere seg kan være med i lokallaget/foreningen.
Medlemskap i KABB registreres hos KABB sentralt.
Foreningen/lokallaget fører oversikt over antall fremmøte ved foreningens aktiviteter og tiltak som rapporteres til KABB.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle som er medlem i KABB har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen/lokallaget.

§ 5 Kontingent
Det kreves ikke inn egen kontingent for å delta. Men det er bare deltakere som er medlem i KABB sentralt har stemmerett på årsmøte.

§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er lokallaget/foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle har adgang til årsmøtet, men bare KABB-medlemmer har stemmerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
• Behandle årsmelding
• Behandle regnskap i revidert stand
• Behandle innkomne forslag
• Orienteres om planer og budsjett
• Valg av styremedlemmer
a) Det velges 3-5 styremedlemmer og inntil to varamedlemmer.
Årsmøtet kan vedta eget valg på leder, ellers konstituerer styret seg selv.

b) Det velges en valgkomite.
c) Det velges revisor dersom foreningen fører regnskapet selv.
d) Lokallag/foreningen skal sende årsrapport, regnskap og andre dokumenter fra årsmøtet til KABB sentralt.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 9 Styret
Lokallaget/foreningen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
• Iverksette årsmøtets bestemmelser
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og lage instruks for disse
• Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
• Representere lokallaget utad
Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 10 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av lokallaget kan bare behandles på et årsmøte. Oppløsning må ha minst 2/3 flertall for å være gyldig.
Ved oppløsning skal evt. midler og verdier lokallaget disponerer tilfalle hovedorganisasjonen KABB. KABB sentralt overta da lokalforeningens økonomiske og juridiske forpliktelser.