Dramatisk kutt for KABB

KABB mister 3,3 millioner kroner i tilskudd dersom regjeringens budsjettforslag går igjennom. Det er dramatisk.

– Dette påvirker egentlig hele driften for KABB, sier kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen i KABB til Kristelig Pressekontor.

De 3,3 millionene som er foreslått kuttet, utgjør omkring 30 prosent av KABBs totale budsjett og tilsvarer cirka hele driftsbudsjettet for KABBs lydbibliotek.

Dette biblioteket har vært drevet i 40 år og ble startet av synshemmede kristne pionerer lenge før staten hadde noe tilsvarende arbeid. I dag finnes Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), som KABB har et nært samarbeid med.

 

– Et alvorlig slag

– Hva kan konsekvensen for arbeidet bli av et slikt kutt?

– Her er det flere alternativer. Det ene er å legge ned vår virksomhet, og da forsvinner tilbudet for kristen litteratur for blinde og svaksynte. I så fall vil det komme an på prioriteringene i NLB hvor mye kristen litteratur som blir produsert. Eventuelt kan vi opprettholde en viss drift, men da vil det gå ut over vårt diakonale arbeid og de kurs- og arrangementer for synshemmede som vi har. Uansett er forslaget fra regjeringen et alvorlig slag mot KABBs virksomhet, sier Tangen.

KABBs øvrige inntekter består i hovedsak av frivillige gaver og prosjekttilskudd. KABB har mottatt penger gjennom statlige tilskuddsordninger i flere tiår, men kom etter lang tids kamp endelig inn med en fast post i statsbudsjettet for 5-6 år siden.

– Denne posten er den desidert viktigste inntekten for oss, og derfor er dette budsjettforslaget et totalt tilbakeslag for oss, sier Tangen som sier det var en seier da KABB fikk denne faste posten. Det står nå i fare for å bli en kortvarig triumf.

 

Rammer flere grupper

Tangen påpeker at en nedleggelse eller sterk reduksjon av KABBs tilbud vil ramme flere enn bare blinde og svaksynte. Også andre med ulike utfordringer benytter seg av KABBs lydbøker. Det gjelder blant andre dyslektikere, men også fysisk funksjonshemmede som har vansker med å holde en bok.

KABBs lydbokbiblitotek har i dag 1363 brukere. Bare i år er antallet gått opp med omkring 100. Til sammenligning har Blindeforbundet cirka 9.000 medlemmer.

– Effekten av forslaget er ellers at det statlige biblioteket for blinde og svaksynte kommer i en total monopolsituasjon. Det er bare to lydbokprodusenter i Norge, NLB og oss. Vi har et godt samarbeid om tekniske løsninger knyttet til nedlasting av bøker fra nettet. Vi er ikke konkurrenter, men supplerer hverandre. De tar seg av allmenn litteratur, mens vi produserer kristen og teologisk litteratur.

 

– Mangfoldet truet

– Regjeringen «finner det ikke hensiktsmessig å opprettholde finansiering av flere produsenter». Hva tenker dere om det?

– Vi vet ikke hva man her tenker på med hensiktsmessig, men vi setter spørsmålstegn ved det. Vi mener det nettopp er viktig med flere produsenter. Hvis du er seende, har du tilgang på alt som blir gitt ut av bøker. Blinde har bare tilgang på 10 prosent av det som produseres, så det foregår en sterk siling av titler når vi skal avgjøre en bok skal lese inn.

– Det andre er det prinsipielle og handler om retten til trosutøvelse. Da mener vi at staten må gi statsstøtte også til et lydbokbibliotek med kristen profil. Det kuttet regjeringen nå vil gjøre truer mangfoldet i litteraturtilbudet til synshemmede.

 

Tørker tårene

KABB har i dag ti årsverk fordelt på 11 personer. Tre av årsverkene er direkte knyttet til lydbokproduksjonen. I tillegg kommer noen frilansere som er med og leser inn bøker på honorarbasis.

I KABB har man allerede diskutert hvordan man skal jobbe for å få endret på regjeringens forslag.

– I fjor hadde vi en tilsvarende runde etter at det ble foreslått å stryke 730 000 kroner i bevilgningen til oss. Da fikk vi beløpet på plass igjen ved hjelp av intens lobbyvirksomhet i Stortinget. Nå får vi bare tørke tårene og knytte nevene på nytt, for dette er et alvorlig slag mot organisasjonen vår og mot arbeidsplassene her, sier Frank Tangen.

Han viser til at de som jobber for KABB ikke bare representerer solid kompetanse, meg også har stor og svært god kontakt med sine brukere.

– I tillegg til at våre brukere har et sted å låne bøker, får de sosial kontakt. Hos oss kan de diskutere litteratur og finne noen å snakke med om problemer de har. Det er viktig for mange og handler om noe mer enn bare et kundeforhold, sier Tangen. KPK

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no