KABB i Stortinget

Klare til høring i Stortinget. Fra venstre Frank Tangen, Ranveig Bredesen, Hilde Løwèn Grumstad og Jon Ivar Dypedal. Foran Tora og Jupiter, som også var med.

 

Torsdag 2. november var KABB invitert til høring i Stortingets familie- og kulturkomitè. Samme dag ble det klart at Kristelig Folkeparti har reversert kuttet i tilskuddet til lydbiblioteket i sitt alternative statsbudsjett. Men kampen er ikke avgjort før i desember.

Se KABBs innlegg i kulturkomiteen på Stortingets nett-tv. 

Regjeringen vil redusere det statlige tilskuddet til KABBs lydbibliotek fra 3,2 millioner til 2,5 millioner kroner, altså et kutt på hele 25 prosent. KABBs bibliotek er ett av to offentlige godkjente biblioteker for synshemmede og lesehemmede, og tilskuddet fra staten har de siste årene nesten dekket kostnadene. Samtidig har antall lånere i biblioteket hatt en sterk vekst, og utlånene av bøker er doblet.

Bryter med regjeringens egne prinsipper
Ranveig Bredesen og Frank Tangen hadde oppdraget med å tale KABBs sak mot slutten av lang dag med høringer i kulturkomiteen. På de fem tilmålte minuttene la de vekt på at forslaget fra regjeringen er et brudd med tanken om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fra før har de som ikke kan lese trykte bøker bare tilgang på ca. 12 prosent av alt som utgis i Norge, nå blir tilbudet enda dårligere.
De pekte også på at forslaget strider mot regjeringens egne prinsipper som er omtalt i statsbudsjettet, som vekten på likepersonsarbeid, retten til trosutøvelse og ønsket om økt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.
De avsluttet med å be om at komiteen ser en gang til på søknaden fra KABB, og ikke bare får tilskuddet tilbake til årets nivå, men også gir KABB muligheten til å produsere tidsskrifter og blader for utlån. KABB søkte om en økning på 500 000 kroner for å utvikle et slikt tilbud.
KrF støtter KABB
Kristelig Folkeparti har lagt inn en økning på 800 000 kroner til KABB i sitt alternative budsjett. Om det går gjennom, får KABB tilbake et tilskudd på dagens nivå, samt kompensasjon for lønns- og prisstigning. Dette forslaget er nå med i forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene.

– Jeg opplevde det å holde innlegget som givende, meningsfullt, og spennende, sier Ranveig Bredesen etter høringen. Hun var med som styremedlem i KABB.
– Lydbiblioteket er en viktig del av min hverdag, og det kjennes godt å kunne være med å gjøre noe konkret for at vi fortsatt skal kunne hden drifta vi har i dag. Biblioteket er stadig i utvikling, og jeg håper at vi får økte budsjettrammer.

Generalsekretær Ingvar Nevland: Er regjeringen blind for egne prinsipper?

Kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen: Hvem vil sponse bestemor?