Bedre tilrettelegging i kirka med KABB-kurs

Gjennom e-læringskurset “100% MED” vil KABB kurse kirkeansatte i å tilrettelegge bedre for barn og unge med funksjonsutfordringer i menighetene.

Av: Anne Sande

Bildet viser Hilde Løwén Grumstad, diakon i KABB og prosjektansvarlig for e-læringskurset “100% MED”.

Diakon i KABB, Hilde Løwén Grumstad, er prosjektansvarlig for kurset “100% MED”.

Alle mennesker trenger å bli møtt med empati og forståelse, men mange har behov for litt mer gjennomtenkte opplegg, for ikke å bli ekskludert fra fellesskapet.
Hvordan legge godt til rette slik at alle barn og unge skal kunne delta på samme aktiviteter i menigheten? Hvordan møter du unge som har psykiske vansker? Er kirkerommet og liturgien godt nok tilpasset bevegelseshemmede? Hvordan kan konfirmanter som har utfordringer med syn eller hørsel få samme informasjon som resten av konfirmantgruppa? Hva er god ledsagerteknikk og synstolkning?

Kurset, som KABB har utviklet, gir svar på disse og flere spørsmål gjennom kurset “100 % MED”, som er beregnet på alle ansatte i kirka. Det er et digitalt kurs, som tar om lag 100 minutter å gå igjennom. Kurset tar opp mange konkrete eksempler fra hverdagen; utfordringer og situasjoner både i og utenfor kirken, gjennom informative videosnutter, noe teori, refleksjonsspørsmål og quiz. I videoene møter vi noen av dem som har nytte av god tilrettelegging, og man skjønner hva som er bra og ikke så bra å gjøre.

Intensjonen med kurset er å skape et godt sted å være, for alle. Inkludering handler både om universell utforming og individuell tilrettelegging. Man får innsikt i ulike funksjonsutfordringer, ulike behov, og man får konkrete råd.  Prosjektleder og kursutvikler Hilde Løwén Grumstad i KABB, sier det er lagt opp til at ansatte i menighetene tar kurset sammen.
– Vi har høye ambisjoner. Vi tenker at dette skal alle ansatte på et kirkekontor ta, fordi alle kommer i kontakt med mennesker, ikke bare de som driver med trosopplæring. Det handler om en måte å tenke på. I kurset er det lagt opp til at staben skal reflektere over problemstillinger og egen praksis. Og da må alle være med, mener Grumstad.
Hun er også opptatt av at det ikke bare er snakk om å vise omsorg, men at tilrettelegging dreier seg om rettigheter og plikter kirken har til å motvirke diskriminering.

Gjelder mange
Store grupper av unge mennesker vil ha nytte av at kirkeansatte tar dette kurset, forklarer Grumstad, som også er diakon i KABB.  Organisasjonen driver kristent arbeid blant blinde og svaksynte, men kurset “100% MED” gjelder ikke bare unge med funksjonsnedsettelse som synstap, men også bevegelseshemmede, personer med psykiske utfordringer, ADHD, autisme, dysleksi, kognitiv funksjonsnedsettelse, ME og alvorlig sykdom. Da gjelder det egentlig veldig mange unge som kirkeansatte møter, sier Grumstad.

I kurset ser og hører vi både barn, unge og voksne i korte videoer, og vi får forklaringer på ulike diagnoser og utfordringer som de har erfaring med. Gjennom kurset møter man blant annet ansatte i kirken som er i forskjellige roller, og får høre om deres erfaringer, og tips og råd til andre som treffer barn og ungdom i jobben sin. Alle har rett på tilpasset trosopplæring og det skal være ressurser til dette, slås det fast.
Kurset ikke er fullt ut universelt utformet ennå. Årsaken er at det ikke finnes læringsplattformer som er godt tilrettelagt og oppfyller kravene til universell utforming.

-E-læringskurs er veldig vanskelige å få universelt utformet. Vi har ikke klart å finne et
e-læringsverktøy som er perfekt, men vi har gjort kurset så universelt som vi kan. Vi vurderte å utsette lansering, men synes at temaet er så viktig at det kan vi ikke vente med det. Men kursplattformen er nå til gjennomgang hos eksperter på feltet, sier Grumstad.

KABB søkte, sammen med Borg bispedømme, om midler til kurset for rundt fire år siden, og fikk 300 000, fra seksjon for trosopplæring i Den norske kirken (DNK)/Kirkerådet. Kurset blir tilgjengelig fra KABBs hjemmeside og fra ressursbanken til DNK fra 2. juni.

-Vi har så langt fått veldig positive tilbakemeldinger fra de som har testet kurset. Folk gir uttrykk for motivasjon til å jobbe enda mer for at kirken skal være et godt sted å være. For alle.

Lenke til Webinar og ressursbanken