Vi ser en dataskjerm med strømming av møte i kirkerådet

Fikk nytt råd for funksjonshemmede i 90 års gave

– Vi kunne vel ikke fått noen bedre 90-års gave enn dette, sier generalsekretær Øyvind Woie. Han er svært fornøyd med at Kirkerådet har vedtatt å opprette et helt nytt Kirkeråd for personer med funksjonsnedsettelser. – 9. februar blir en merkedag i KABBs historie.

En mann ser i kameraet han har rutete skjorte på seg

Generalsekretær Øyvind Woie er svært godt fornøyd med bursdagsgaven fra Den norske kirke. – Dette styrker ytringsfriheten i og tilhørigheten til Den norske kirke for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Dette er en styrking av funksjonshemmedes ytringsfrihet i Den norske kirke. Endelig er det formalisert at funksjonshemmedes synspunkt og meninger skal bli hørt i kirkelige organer og beslutningsprosesser. KABB er superklare til fortsatt å være en positiv medspiller, bidragsyter og rådgiver for Den norske kirke, sier Woie.

KABB har vært pådriver i saken og kommet med ulike råd og innspill.

– Vi har brukt en del krefter på dette, men det er nok den viktigste saken vi har jobbet med på flere år. Kirkerådets sekreteriat har lyttet og vært konstruktive og oppmuntrende. At rådet også får observatørstatus på Kirkemøtet tar vi som en ekstra bonus.

Gjennombrudd

Kirkerådet vedtok i sitt møte 9. februar at det skal opprettes et eget råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i Den norske kirke. Rådet skal ta opp aktuelle saker og problemstillinger og konsulteres i faglige spørsmål knyttet til funksjonsnedsettelser og universell utforming av kirken.

– Dette er virkelige et gjennombrudd i arbeidet med å styrke rettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelser i Den norske kirke. Vi har jobbet med tilrettelegging og styrking av tilhørighet for mennesker med funksjonsnedsettelser helt siden KABB så dagens lys i 1933. 9. februar 2023 blir en merkedag i vår historie, sier Woie.

Kirken trenger mer kunnskap om funksjonsnedsettelser, mener Ann-Marit Sæbønes i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune.

Skal behandle kirkemøtesak

Det nye rådet skal være fullt på plass etter Kirkemøtet 2023, 4.-8.august. I en overgangsperiode frem til Kirkemøtet vil «Kirkelig fagforum for likestilling av mennesker med funksjonshemming» fungere som et midlertidig råd med det samme mandatet.

– Grunnen er at det er så kort tid til kirkemøtet at det er viktig å sikre en god behandling av Kirkemøte-saken «Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken».

Forumet har i dag representasjon fra funksjonshemmedes organisasjoner og kan gi saken en faglig og god behandling. Det nye rådet vil formelt sett oppnevnes av kirkerådets direktør.

Engasjert kirkeråd

– Vi er svært takknemlige for at Kirkerådet har tatt en beslutning og nå får på plass dette organet. Jeg har fulgt debatten i kirkerådsmøtet og vil spesielt takke kirkerådsmedlem Therese Utgård som har kjempet for denne saken. Hennes personlige og faglige engasjement for saken har vært avgjørende. VI er også godt fornøyd med hvordan kirkerådsleder Kirstin Gunleiksrud Raaum har lyttet til våre innspill og gitt tydelige signaler om at rådet er svært velkomment og ønsket i Den norske kirke. Debatten i Kirkerådet har vært engasjerende og viser stor vilje til å lytte og samtidig et helt klart behov for mer kunnskap om en av kirkens største minoriteter. Den norske kirke har faktisk over en halv million medlemmer som lever med ulike funksjonsnedsettelser, sier Woie.

Les hva Dysleksi Norge mener om et råd for personer med funksjonsnedsettelser i kirken. 

Vedtaket i kirkerådet gir «Rådet for personer med funksjonsnedsettelser» følgende mandat: (teksten under er hentet fra forslaget til vedtak – når protokoll er ferdig kommer det noen mindre endringer i teksten)

«Rådet for personer med funksjonsnedsettelser» skal være et rådgivende organ for Kirkerådet, Ungdommens kirkemøte og Kirkemøtet i saker som angår funksjonshemmede.

  • Det skal bidra med brukerperspektiver og fagkunnskap om funksjonshemmende forhold og løsninger som styrker likestilling og muligheter for likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet.
  • Rådet kan komme med innspill til konkrete saker, slik at synspunkter og behov til funksjonshemmede blir tatt hensyn til, synliggjort og ivaretatt så tidlig som mulig.
  • Rådets anbefalinger i konkrete saker skal innarbeides i videre utviklingsarbeid og saksbehandling.  Medlemmene i rådet for funksjonshemmede skal sammen representere kirkens medlemmer med funksjonshemminger.
  • Rådet skal ikke behandle enkeltsaker og saker knyttet til ansattforhold.  Det er opp til de styrende organene i Den norske kirke å fatte vedtak i saker.
  • Rådets anbefalinger i konkrete saker vil være en del av beslutningsgrunnlaget.  Rådet kan selv ta opp aktuelle saker og problemstillinger og kan bli konsultert i faglige spørsmål knyttet til funksjonshemming og universell utforming av kirken.

Det er viktig at medlemmene som ikke har nødvendig kunnskap om organisering og saksbehandling i Den norske kirke, får nødvendig opplæring.

Kriterier for nominasjon og sammensetning av rådet

Rådet skal ha en bred sammensetning av brukerrepresentasjon og fagkompetanse. Både kirkelige aktører og samfunnsaktører på feltet skal være representert.

Alle medlemmer i rådet skal ha en vara.

Ledelse og saksbehandling

Rådet velger leder og nestleder.

Lederen av rådet har det formelle ansvaret for å sette opp en saksliste til hvert møte. Lederen bør ha kontakt med sekretæren for rådet for å diskutere saker som skal opp på rådsmøtet.

Kirkerådet stiller med sekretær. Sekretærfunksjonen innebærer å ta imot forslag til saker, praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og referatføring. Sekretær er kontaktpunkt for rådet og rådets leder.

Avhengig av medlemmenes interesse og arbeidskapasitet, kan det være aktuelt å delta i utvalgte arbeidsseminarer eller spesifikke prosjekter.

Møtegodtgjørelse/reiseutgifter

Rådets medlemmer tilkjennes møte- og reisegodtgjørelse iht. regler for godtgjøring av medlemmer i råd, utvalg mv. på nasjonalt nivå i Den norske kirke § 1. 2. Funksjonstid Rådet oppnevnes av Kirkerådets direktør med en funksjonsperiode på fire år. Medlemmene deltar i utgangspunktet i fire år med mulighet til forlengelse.

Evaluering

Etter fire år gjennomføres en evaluering av rådets mandat, oppgaver og arbeidsform. Evalueringen behandles av Kirkerådet.

Økonomiske/administrative konsekvenser

Det vil, som nevnt i saken, tilfalle kostnader knyttet til driften av rådet. Kirkerådet stiller med sekretær innenfor nåværende stillinger.

Her finner du lenke til hele saksdokumentet slik det ble presentert for kirkerådet:

https://www.kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2023/februar/kr_13_0_23_opprettelse%20av%20og%20mandat%20for%20r%C3%A5d%20for%20funksjonshemmede.pdf