Kirkerådets direktør svarer KABB


Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

 

 «Kirken skal være en mangfoldig, rekrutterende og inkluderende arbeidsplass,» står det i Den norske kirkes strategidokument. Det er vår jobb å virkeliggjøre dette, skriver Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet i et innlegg i Vårt Land. Dette er et svar på KABBs podkaster om digitale barrierer i Den norske kirke og Vårt Lands oppslag om saken.

 

Ingrid Vad Nilsen skriver:

De siste dagene har podkasten KABBverdi og avisen Vårt Land fortalt om de digitale barrierene som ansatte med synshemminger i Den norske kirke opplever. Omfattende problemer, lang ventetid for å få hjelp, opplevd manglende kompetanse blant de som leverer digitale tjenester – og at problemene blir større, ikke mindre, over tid. Slik ønsker vi ikke å ha det i Den norske kirke.

Universell utforming

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har én av fem personer en varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse. Det er derfor viktig å sørge for at det ikke oppstår et misforhold mellom kravene til digital deltakelse og hva den enkelte er i stand til å utføre.

Universell utforming handler om at omgivelser og tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Ved å gi rom for mangfoldet i befolkningen gir vi den enkelte rom for å utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.

Utviklingen av digitale verktøy er et stort fremskritt som bidrar til å inkludere flere, men den brede inkluderingen som blir virkeliggjort gjennom universell utforming blir ofte, av ulike årsaker, hengende etter.

Det stilles krav til universell utforming i felles løsninger i Den norske kirke, men vi er ikke i mål med å definere felles løsninger på alle områder. Samtidig har vi behov for å øke bevisstheten på hva dette betyr når det gjelder kompetanse hos oss, både om brukerbehov og konsekvens av regelverk. Vi trenger å jobbe systematisk med brukertesting når vi velger og ruller ut nye løsninger.

Vårt ufravikelige mål

«Det må være rom for forsøk, piloter og å gjøre feil. Gjennom piloter og utprøving i småskala bygger kirken erfaring og kan se hva som kan være nyttig for mange,» heter det i Den norske kirkes digitaliseringsstrategi. Vi ønsker å bruke de erfaringene som nå kommer fram aktivt og konstruktivt for å gi ansatte med synshemminger en bedre arbeidshverdag. Bredere vil vi sørge for en struktur som gjør at denne typen utfordringer fanges opp. Det ufravikelige målet er at alle ansatte i Den norske kirke, uavhengig av funksjonsnivå, skal kunne gjøre jobben sin på en god måte.

Kirkerådet jobber med kompetansetiltak, og det forberedes nå en sak til Kirkemøtet i 2023 om universell utforming. Det jobbes bredt med innspill og involvering av ansatte, brukere og forskjellige kompetanse­miljøer.

Vi erkjenner at arbeidssituasjonen for flere av våre ansatte med funksjonsnedsettelser over tid har vært uholdbar. Det er viktig at de barrierene de møter belyses, slik at vi kan raskere enn hittil kan avhjelpe situasjonen. Det handler om et likeverdig og rettferdig arbeidsliv.

Tar det på alvor

Vi tar opplevelsene vi har lest og hørt om svært alvorlig. Historiene som Kjersti Langås Hvalen og Annette Nordmo forteller gjør inntrykk, og etter oppslaget har flere andre også tatt kontakt med oss. Vi vil nå øke innsatsen på dette feltet ytterligere. God og tett dialog både med brukere, KABB og andre kompetansemiljøer vil være viktige stikkord for å greie å løse dette best mulig.

Innspill fra brukere må ivaretas på en systematisk måte, for eksempel gjennom et brukerutvalg. Det vil også være aktuelt å gjennomføre møter med de som leverer digitale løsninger til kirken for å identifisere hindringer og utfordringer. Sammen kan vi da finne de beste stegene for å gjøre kirken til en bedre arbeidsplass.

 

 

KABB har gjennom tre episoder belyst utfordringene synshemmede møter med datasystemer i arbeidslivet. Episode 2 og 3 handler om forholdene for ansatte i Den norske kirke.

Her finner du de tre episodene i serien:
Digitale barrierer del 3 (intervju med Inge Mauseth, Silke Pahlke og Øyvind Woie)

Digitale barrierer del 2 (intervju med Annette Nordmo, Kjersti Langås Hvalen og Øystein Mollestad)

Digitale barrierer del 1 (intervju med Kristin Berg, Hege Saltnes, Kristin Skeide Fuglerud og Till Halbach)