barn og nettbrett

Små barn med blindhet i et digitalt univers

– For å kunne delta og inkluderes i lek og det pedagogiske tilbudet i barnehagen, er det viktig at små barn med blindhet får mulighet til å gjøre seg ulike digitale erfaringer før de starter på skolen, skriver Silje Benonisen, seniorrådgiver i Statped.

Vi lever i et samfunn der kunnskap og informasjon bare er et tastetrykk unna. Vi vet at de fleste barn i Norge gjør seg sine første digitale erfaringer allerede i god tid før skolestart, faktisk viser undersøkelser at 77% av barn i alderen 1-4 år har tilgang til et nettbrett hjemme. I tillegg vet vi at 65% av alle barnehager benytter nettbrett i det pedagogiske arbeidet sitt. Vi kan like det eller mislike det, men disse tallene viser tydelig at bruk av digitale verktøy og digitale medier er en viktig del av små barns hverdag. Gjennom lek og målrettet pedagogisk arbeid utvikler barn kompetanse som er viktig når de skal starte på skolen. De opparbeider seg kompetanse både når det kommer til konkret bruk og hvilke normer og regler som forventes av dem i møte med digitale verktøy.

I følge FN`s barnekonvensjon har alle barn rett til å utvikle seg og være en aktiv del av det samfunnet de vokser opp i. Alle barn har rett til å delta i lek, lære de samme tingene og ha tilgang til samme informasjon som andre barn.

Masteroppgaven «Små barn med blindhet i et digitalt univers- forventninger, utfordringer og muligheter» viser at både foreldre og fagerpersoner mener det er viktig at barn med blindhet får erfaring med bruk av digitale verktøy før de starter på skolen. Deltakerne i denne studien peker på at det er viktig at bruken av digitale verktøy ikke er tilfeldig, men at det er en plan bak det som innføres for det enkelte barn. For noen barn kan vi tenke oss at det vil være realistisk å tenke at de skal kunne bruke nettbrett, telefon, PC, skjermleser og leselist mer eller mindre selvstendig. Mens det for andre vil være snakk om å bruke digitale verktøy sammen med en voksen eller andre barn for eksempel ved bruk av Facetime, lese bøker eller spill. Det er viktig å være bevisst på at hva som er aktuelt for det enkelte barn vil være helt individuelt. Barnets interesse og motivasjon er selvfølgelig viktig, likeledes vil kompetanse hos fagpersoner rundt barnet påvirke de valgene som gjøres. Ved å sette fokus på dette område håper jeg at det er mulig å opparbeide oss bredere erfaring og større kompetanse om hva som kan fungere for det enkelte barn.  Det er ingen tvil om at det å mestre bruk av digitale verktøy vil være svært viktig både for kommunikasjon med andre barn, inkludering og selvstendighet. Det finnes i dag noen apper for barn som kan brukes sammen med Voice over, det finnes også noen apper som er laget med tanke på barn som er blinde. I tillegg vil bruk av talestyring, som for eksempel Siri på iPhone, gi mulighet til at barnet selv kan ringe, skrive korte meldinger eller finne den musikken de vil høre. Det er mange muligheter, det som blir viktig i tiden framover er at vi som jobber med barna ser muligheter og tør å prøve.